محیط کودکی به شدت بر توانایی شناختی افراد موثر است

محیط کودکی به شدت بر توانایی شناختی افراد موثر است

افراد جوانی که در کودکی در خانواده تحصیل کرده رشد کرده‌اند، توانایی شناختی بیشتری نسبت به افرادی که در محیط نامساعدتری رشد کرده‌اند، دارند.

بیشتر بخوانید