در چه صورت بارداری پرخطر است؟

در چه صورت بارداری پرخطر است؟

به بارداری هایی که احتمال بیشتری برای پیچیده شدن شرایط در آن وجود دارد، پرخطر گفته می شود. اما به این معنی نیست که حتما با مشکل مواجه می شوند. عوامل زیر ممکن است احتمال خطر و مشکلات را طی دوران بارداری افزایش دهند:

بیشتر بخوانید