حقوق بیمار دچار اختلال روانی

حقوق بیمار دچار اختلال روانی

در رابطه با حقوق بیماران روانی و مواجه اخلاق پزشکی با این مقوله می توان به رابطه ای دو سویه اشاره نمود. پزشکان، روانپزشکان و افراد مرتبط با سیستم خدمات درمانی کشور در برخورد با بیماران مبتلا به اختلالات روانی، از جهتی باید به منافع و حقوق آنان توجه داشته باشند و از جهت دیگر می بایست مصالح جامعه و مسائل و تهدیدهای بالقوه ای که اینگونه بیماران برای اجتماع و محیط زندگی اطرافیان ایجاد می کنند، رعایت نمایند.

بیشتر بخوانید