خود ارضایی در کودکان

خود ارضایی در کودکان

راجع به استمنا یا خودارضایی در تمام جوامع بشری،ملل و اقوام با فرهگ های مختلف بحث بسیار صورت گرفته است .این نشان از عالم گیربودن مسئله دارد.

بیشتر بخوانید