مرزشناسی بیمار و پزشک

مرزشناسی بیمار و پزشک

یکی از دغدغه‌ها و گرفتاری‌های اسفبار پزشکان در مواجهه با بیماران به‌ خصوص در مراکز دولتی و تامین اجتماعی، پدیده اصرار مکرر به تجویز داروهای درخواستی ایشان است.رسمی که به نظر می‌رسد بهتر است به سرعت توسط محققان و کارشناسان و مسئولین ریشه یابی شده و علاجی برای آن جست ‌وجو شود.

بیشتر بخوانید