چرا خانواده کودک را می ترساند؟

چرا خانواده کودک را می ترساند؟

گاهی اوقات خانواده از توضیح دادن در مقابل پرسش های کودک عاجز می ماند و به جای توجیه کردن وی به ترساندن او بسنده می کنند و این ناشی از ناآگاهی خانواده است.

بیشتر بخوانید