سرخجه(سرخک آلمانی)

سرخجه(سرخک آلمانی)

سرخجه یا سرخک آلمانی یک عفونت ناشی از ویروس سرخجه میباشد. باوجود اینکه اغلب در کودکان رخ می دهد از طرفی افراد دیگر را هم میتواند درگیر کند. این بیماری معمولا خفیف است. بااین حال، سرخجه در یک زن باردار میتواند آسیب جدی به جنین وارد کند. ایمن سازی سرخجه در انگلستان، غیر معمول است.

بیشتر بخوانید